© 2002-2016

Liebrandcollector.nl

7”

CBS 650139 7

1986

Australia


Produced, arranged and recorded (A,B) and written (B) By Ben Liebrand


A: MC Miker G & DJ Sven - Holiday rap 4:25

B: MC Miker G & DJ Sven - Whimsical touch 5:00

MC Miker G & DJ Sven - Holiday Rap

Next